Algemene voorwaarden

 

Bij het aangaan van een afspraak bij Pedicure Marlaine gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 1. Algemeen

Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier de algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door Pedicure Marlaine ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Natuurlijk vloeit uit deze behandelovereenkomst de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Marlaine en de klant.

Artikel 2. Diensten

Pedicure Marlaine zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en met gebruik van deugdelijke materialen en middelen volgens de richtlijnen en de branchecode uitvoeren. Pedicure Marlaine is gerechtigd om de werkzaamheden, ongeacht de reden, door derden te laten verrichten mits de klant hiermee akkoord gaat. Is dit niet het geval, dan is de klant gerechtigd de afspraak zonder enige kosten te annuleren. Pedicure Marlaine is te allen tijde gerechtigd, ongeacht de reden, een afspraak te annuleren of verzetten.

Artikel 3. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Afspraken kunnen telefonisch of via e-mail gemaakt worden. De klant dient bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Pedicure Marlaine door te geven. Afmelding kan geschieden via telefoon of via e-mail. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is Pedicure Marlaine gerechtigd 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan klant door te berekenen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de praktijk arriveert, mag Pedicure Marlaine  de verloren tijd inkorten op de behandeling en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij verhindering van de afspraak door Pedicure Marlaine wordt deze annulering zo spoedig mogelijk aan de klant doorgegeven.

Artikel 4. Tarieven en betaling

Pedicure Marlaine vermeldt alle tarieven van de behandelingen zichtbaar op haar website www.pedicuremarlaine-heerlen.nl en in haar praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% BTW. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening, waarbij u akkoord gaat met de voorgestelde specialistische behandeling is geldend. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en/of producten contant of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen, waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de klant de factuur per overboeking betalen. De klant stelt zich verplicht de factuur per omgaande over te maken aan Pedicure Marlaine. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn betaald wordt zullen bij een aanmaning administratiekosten in rekening worden gebracht. Pedicure Marlaine is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

Artikel 5. Persoonsgegevens en privacy

De klant voorziet Pedicure Marlaine tijdens het eerste consult van alle relevante medische gegevens die van belang zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de te leveren voetzorg. Deze gegevens worden behandeld volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts, podotherapeut of medisch specialist.

Artikel 7. Geheimhouding

Pedicure Marlaine is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant tijdens de behandeling verstrekt. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure Marlaine verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 8. Aansprakelijk

Pedicure Marlaine kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure Marlaine is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door klant zijn meegenomen naar de praktijk.

Artikel 9. Beschadiging en diefstal

De klant is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en/of materialen van Pedicure Marlaine. Diefstal wordt door Pedicure Marlaine altijd gemeld bij de politie.

Artikel 10. Garantie

Pedicure Marlaine geeft 7 dagen kwaliteitsgarantie op behandeling en producten. Garantie vervalt indien:

  • de klant de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • de klant de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd.
  • de klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

Artikel 11. Klachten

Indien een klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Pedicure Marlaine. Pedicure Marlaine dient de klant binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicure Marlaine de behandeling opnieuw gratis uitvoeren. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Indien Pedicure Marlaine en klant niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de klant het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

Artikel 12. Gedrag

De klant dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een klant na waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Marlaine het recht de klant de toegang tot de praktijk te ontzeggen, zonder opgaaf van redenen.

Artikel 13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicure Marlaine en de klant is het nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.